Đặt câu hỏi
x
Nguyễn Tiến Hùng (03/06/2017 09:21)
Email: hung@trinam.vn - Địa chỉ: Hải Phòng
Hỏi:
Hỏi về chính sách người khuyết tật
Ủy Ban quốc gia về Người khuyết tật Việt Nam
Trả lời:
Bên cơ quan đã tiếp nhận câu hỏi