CƠ HÔI TUYỂN DỤNG TƯ VẤN TRONG NƯỚC

Cập nhật: 09:42 - 20/09/2019
Văn phòng Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam, Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động–Thương binh và Xã hội đang cần tuyển Chuyên gia tư vấn tiến hành đánh giá tình hình thực hiện các chính sách, chương trình, Đề án đối với phụ nữ khuyết tật giai đoạn 2012-2020 và là cơ sở đầu vào cho xây dựng Đề án 2021 - 2030.

CƠ HỘI TUYỂN DỤNG TƯ VẤN TRONG NƯỚC

Cập nhật: 09:20 - 01/07/2019
Văn phòng Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam, Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang cần tuyển 01 chuyên gia đánh giá Đề án trợ giúp người khuyết tật Việt nam giai đoạn 2012 - 2020 khuyến nghị nội dung đưa vào Đề án giai đoạn 2021 - 2030.

CƠ HỘI TUYỂN DỤNG TƯ VẤN TRONG NƯỚC

Cập nhật: 10:47 - 06/05/2019
Văn phòng Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam, Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang cần tuyển 01 chuyên gia đánh giá Đề án trợ giúp người khuyết tật Việt nam giai đoạn 2012 - 2020 khuyến nghị nội dung đưa vào Đề án giai đoạn 2021 - 2030.

CƠ HỘI TUYỂN DỤNG TƯ VẤN TRONG NƯỚC

Cập nhật: 10:45 - 06/05/2019
Văn phòng Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam, Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang cần tuyển 01 chuyên gia nghiên cứu xây dựng Đề án trợ giúp người khuyết tật Việt nam giai đoạn 2021 - 2030
trong tổng số: 1 trang